Elektrische step gehandicaptenvoertuig?

Is een elektrische step te gebruiken als gehandicaptenvoertuig, zodat ermee in voetgangersgebieden gereden mag worden?

Wat is een gehandicaptenvoertuig?

Een gehandicaptenvoertuig is een voertuig dat is uitgerust met een motor, dat niet breder is dan 1,10 m, waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en die is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte.

Is ingericht geeft aan dat het dwingend recht is. Het moet dus ingericht zijn, alleen en uitsluitend, voor het vervoer van een gehandicapte. De inrichting van het gehandicaptenvoertuig is dus bepalend, niet of er een gehandicapte mee vervoerd wordt. Een scootmobiel is ingericht en ontworpen voor het vervoer van een gehandicapte en is dus een voertuig dat onder de definitie van gehandicaptenvoertuig valt.

Elektrische step

Je mag met een elektrische step met een Europese Goedkeuring gebruik maken van de openbare weg. De step moet voorzien zijn van een kenteken en kentekenplaat alvorens men er de weg mee op mag. De elektrische step is bestemd en goedgekeurd als snorfiets Er is dus geen sprake van een gehandicaptenvoertuig. De step is en blijft officieel een snorfiets en moet voor gebruik op de openbare weg worden voorzien van een blauwe kentekenplaat en niet van een geel verzekeringsplaatje, zoals bij een gehandicaptenvoertuig.  Daarnaast is voor de elektrische step een rijbewijs AM nodig. U dient zich dan ook te houden aan de regels die voor snorfietsen gelden.

Een niet goedgekeurde elektrische step mag helemaal niet deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. (Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten).

Toelichting en reacties

De Rijksdienst Wegverkeer geeft aan: “Uw vraag is nu of het betreffende voertuig waar wel een kenteken op kan worden gevraagd, maar dit achterwege wordt gelaten teneinde het voertuig als gehandicaptenvoertuig te gebruiken, kan ik helaas niet beantwoorden zonder het voertuig te beoordelen. Uitganspunt is dat een kentekenplichtig voertuig -al dan niet met aanpassingen- geen gehandicaptenvoertuig kan zijn.

Daarnaast zijn er de bromfietsen. Ook dit zijn echter geen gehandicaptenvoertuigen en geen kentekenplichtige bromfietsen. Hier vallen o.a. de segways onder, maar ook hier mag u niet in bijvoorbeeld voetgangersgebieden rijden. Zie ook de ANWB hierover.

Mogelijk komt er eens een wetswijziging waar het gehandicaptenvoeruigen betreft, zie kamerstuk 29398. Zoals ik het lees, zal dat voor de categorie goedgekeurde elektrische steps geen verandering brengen. Overigens zijn deze voornemens al van 2007 dus al behoorlijk oud.

De Minister overweegt gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen te verdelen in twee categorieën:

– Voertuigen op drie of meer wielen met een constructiesnelheid van ten hoogste 15 km/u. Deze grens wordt onderbouwd in het rapport. In deze categorie vallen elektrische rolstoelen en scootmobielen. De gebruiksregels blijven dezelfde als deze nu zijn.

– Voertuigen op twee wielen en voertuigen met een constructiesnelheid van meer dan 15 km/u. Het gebruik van deze voertuigen wordt beperkt tot gehandicapten. Er mag door gehandicaptenvoertuigen met een constructiesnelheid van meer dan 15 km/u (dit zijn hoofdzakelijk de Amica’s en Canta’s) alleen op het voetpad worden gereden als er geen (brom)fietspad aanwezig is en in 30 km-zones moet de rijbaan worden gebruikt.

Het onderzoek leert dat het aantal gebruikers van voertuigen van de eerste categorie de komende jaren met enige honderdduizenden zal toenemen. Het gaat om voertuigen waarvan het niet aantrekkelijk is om er als niet-gehandicapte gebruik van te maken. Met andere woorden, misbruik ligt niet in de rede en daarmee ook niet het stellen van nadere eisen aan de gebruikers. Dat ligt anders voor de tweede categorie. Oneigenlijk gebruik en het aanmerken van niet goedgekeurde bromfietsen als gehandicaptenvoertuig kunnen hierbij voorkomen worden door gebruik alleen toe te staan aan gehandicapten. Dit is in lijn met de aankondiging van mijn ambtsvoorganger in haar antwoord op Kamervragen van de leden Dijksma en Van Dijken van 19 mei 2004. In overleg met de in dit verband relevante partijen wil ik uitwerken wie in dit verband als gehandicapten worden aangemerkt en hoe zij dit aantonen.

Ook het antwoordt op Kamervragen geeft wat duidelijkheid omtrent de nieuwe bepalingen.

Wel geeft het reglement verkeersregels en verkeerstekens geeft aan dat:

  • Bestuurders vanaf 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet mogen het trottoir en het voetpad gebruiken indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten.
  • Bestuurders jonger dan 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet gebruiken het trottoir of het voetpad indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten. (Deze mogen dus niet op de rijbaan komen).

Zie ook:

 

Share