Scanauto’s – verzoek naar ieder(in)

Zowel mijn echtgenote als ik hebben beperkingen en allebei in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Veel gemeenten voeren, net als Amsterdam, controles uit met scanauto’s, die de gehandicaptenparkeerkaart niet zien of herkennen. Je moet daarom ruim van tevoren doorgeven dat je in de stad wilt parkeren en een vergunning aanvragen.

Veelal mag men als men een vergunning aanvraagt hier maximaal 2 kentekens aan verbinden, terwijl veel mensen hun kaart in veel meer auto’s gebruiken, bijvoorbeeld als hun kinderen rijden.

Daarnaast is het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart geregeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (artikel 85 e.v.), een hogere wetgeving dan een gemeentelijke verordening. Gelet op de gelaagdheid in de wetgeving is de gemeentelijke regeling onrechtmatig. Lagere wetgeving mag niet in strijd zijn met hogere wetgeving.

Daarnaast zijn naar mijn mening de gemeentelijke regelingen in strijd met artikel 1 van de Grondwet en de Wet gelijke behandeling.  Omdat het meerdere gemeenten betreft is het onmogelijk deze klacht daar eerst neer te leggen. Naar mijn mening ligt hier een taak voor de rijksoverheid om aan deze omissies een einde te maken.

Een onterechte bekeuring d.m.v. een dergelijke auto, wordt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming volledig geautomatiseerd genomen. Daarnaast ontbreekt de basis voor opslag van deze gegevens, immers kunnen ze niet noodzakelijk zijn voor de taak van die gemeenten. De gegevens van de kentekenplaathouder, die geen overtreding pleegt, wordt dan ook onrechtmatig en in strijd met de AVG verwerkt. (Ondergetekende is 20 jaar privacy expert bij de Nederlandse politie geweest)

Ik heb mijn klacht bij meerdere instanties voorgelegd. Zie hun reactie hieronder.

Naar mijn mening is hier een taak voor uw organisatie weggelegd. Ik hoor graag van u.

N.B. Ik publiceer reacties op mijn website www.mobiele-recreatie.nl 

 

College voor de Rechten van de Mens <info@mensenrechten.nl>
do 16 feb 16:08
aan mij

Geachte Martin Slingenberg,

Bedankt voor uw bericht aan het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College). Uw bericht wordt (anoniem) geregistreerd.

In uw bericht geeft u aan dat u en uw vrouw vaker parkeerboetes krijgen in verschillende gemeenten, omdat de gehandicaptenparkeerkaart niet gezien of herkend wordt door de scanauto’s. Daarnaast geeft u aan dat men maar twee kentekenplaten mag registreren voor deze kaart. U verzoekt het College uw klacht in behandeling te nemen. Helaas is dat niet mogelijk. Ik kan u wel meer informatie geven over de taak van het College, wat het College met uw melding doet en wat u nog kunt doen.

Bevoegdheid van het College

Het College is een nationaal mensenrechteninstituut dat de mensenrechtensituatie in Nederland monitort door middel van onder andere onderzoek en advies. Het College heeft niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten te beoordelen. Het College heeft wel de bevoegdheid om individuele klachten over discriminatie te toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. De gelijkebehandelingswetgeving verbiedt discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en bij het aanbieden van goederen en diensten.

Deze wetgeving ziet niet toe op situaties die zich voordoen bij eenzijdig overheidshandelen. Eenzijdige overheidshandelingen zijn handelingen die behoren tot typische taken van de overheid, zoals het maken van beleid en het handhaven van regels. Omdat in uw situatie sprake is van eenzijdig overheidshandelen, kan het College helaas niets voor u betekenen. Het College heeft namelijk niet de bevoegdheid om klachten over discriminatie te beoordelen die buiten het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving vallen.

Meer informatie over de gelijkebehandelingswetgeving kunt u hier vinden.

 Toezichthouder op het VN-Verdrag Handicap
Ondanks dat het College niet de bevoegdheid heeft om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, is uw melding van belang. Het College is namelijk ook een nationaal mensenrechteninstituut dat de mensenrechtensituatie in Nederland monitort door middel van onder andere onderzoek en advies. Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (hierna: VN-verdrag handicap) dat in Nederland geldt. Dat betekent dat het College toezicht houdt op de inspanningen van de overheid om de mensenrechten van mensen met een beperking te beschermen en te bevorderen.

Uw situatie over de parkeerboetes/scanauto’s

In dit kader heeft het College periodieke bijeenkomsten met overheidsinstanties over de problemen die mensen met een beperking in de samenleving ervaren. Zo heeft het College na de laatste periodieke bijeenkomst een handreiking geschreven voor deze instanties. Deze handreiking leest u hier. Bij deze deel ik graag mee dat het College de problematiek uit uw melding mee zal nemen naar haar volgende periodieke bijeenkomst met de lokale overheidsinstanties.

Over de situatie in Nederland brengt het College ook jaarlijks een rapport uit. Het jaarlijkse rapport over de naleving van het verdrag in 2022 vindt u hier.

Uw situatie over de kentekenplaten

Met betrekking tot het beleid over het aantal kentekenplaten dat op een gehandicaptenparkeerkaart geregistreerd mag worden, kan het College helaas niets voor u betekenen. Dit is namelijk een beleid dat door de overheid in het leven is geroepen. Het College heeft niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over beleidsbepalingen. Met andere woorden, het College heeft niet de bevoegdheid om zich te bemoeien met de inhoud van beleid. Hieronder licht ik graag toe waar u eventueel nog terecht kunt.

Wat kunt u nog doen?

U kunt contact opnemen met Ieder(in)
Ieder(in) is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking, die de drempels voor mensen met een handicap/chronische ziekte in kaart brengt en de overheid en maatschappij hierover adviseert. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 030 – 720 00 00. Voor overige contactmethodes kunt u via hier hun website raadplegen.

U kunt een klacht indienen bij de gemeente

U kunt bij uw gemeente een klacht indienen over de situatie met het verzoek om dit probleem op te lossen. Hiervoor kunt u eventueel ook de maatschappelijk werker van uw gemeente raadplegen. Een klacht over het beleid met betrekking tot de registratie van het aantal kentekenplaten kunt u niet bij de gemeente indienen.

U kunt contact opnemen met het Juridisch Loket

Voor informatie en advies over (andere) juridische mogelijkheden of ondersteuning, kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket via 0900-8020.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij of mijn collega’s per e-mail of van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur op 030 – 888 38 88.

 

Met vriendelijke groet,

 

  1. . . . . . . . 

Juridisch medewerker Front Office

 

College voor

de Rechten

van de Mens

 

030 888 38 88 (algemeen)

www.mensenrechten.nl

 

Volg ons op Twitter, LinkedInFacebookYouTube

 

 

Van: M. Slingenberg <slingenberg@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 21 januari 2023 17:17
Aan: College voor de Rechten van de Mens <info@mensenrechten.nl>
Onderwerp: Discriminatie

Geacht college,

Zowel mijn echtgenote als ik hebben beperkingen en allebei in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Veel gemeenten voeren, net als Amsterdam, controles uitvoeren met scanauto’s, die de gehandicaptenparkeerkaart niet zien of herkennen. Je moet daarom ruim van tevoren doorgeven dat je in de stad wilt parkeren. Het is voor gehandicapten al een wirwar van regels, zoek maar uit hoe het zit. Veelal mag men als men een vergunning aanvraagt hier maximaal 2 kentekenplaten aan verbinden, terwijl veel mensen hun kaart in veel meer auto’s gebruiken, bijvoorbeeld als hun kinderen rijden. Tenslotte wordt een bekeuring d.m.v. een dergelijke auto, in strijd met de Algemene Verordening geautomatiseerd volledig geautomatiseerd genomen. Naar mijn mening is deze regeling in strijd met artikel 1 van de Grondwet en de Wet gelijke behandeling. Omdat het meerdere gemeenten betreft is het onmogelijk deze klacht daar eerst neer te leggen.

Ik verzoek u mijn klacht te behandelen.

Met vriendelijke groet,

Martin Slingenberg.

 

Uw kenmerk is EM2443758.

Geachte e-mailer,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail waarin u uw ongenoegen uit over de situatie die ontstaan is rond uw parkeervergunning voor gehandicapten.

Ik lees diverse klachten, maar het begin ligt bij de scanauto’s van de handhaving die geen onderscheid maken tussen gehandicaptenparkeerplaatsen en reguliere parkeerplaatsen.

Uw argumenten gaan niet over het wijzigingen van de relevante wetten, want de punten die u noemt zijn al in de wet geregeld. Waar uw klachten vooral over gaan, is de handhaving. Ook lees ik dat er volgens u een aantal punten in de wet overtreden wordt. Dat maakt het een juridisch vraagstuk.

Het verzoek om het landelijk te regelen is daarbij niet mogelijk omdat er op deze punten al voldaan is aan het landelijk regelen.

Mijn advies is om toch bij de gemeenten waar u een boete van ontving een klacht in te dienen en dit aan te geven. De gemeenten in kwestie behoren ervoor te zorgen dat de handhaving hierin onderscheid maakt.

Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd en wens u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

……..

.Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

Ik hoor graag of u tevreden bent over mijn reactie.

 

Gemeente Amsterdam

Beste M. Slingenberg,

Dank voor uw mail aan de wethouder van 5 april. De directie Parkeren is gevraagd om uw mail te beantwoorden. In uw mail komen verschillende onderwerpen met betrekking tot parkeren voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. In deze mail zullen we de wijze waarop een en ander in Amsterdam geregeld is verduidelijken. Wij gaan hierin achtereenvolgens in op de manier van handhaven met scanauto’s en de parkeermogelijkheden voor gehandicapten in Amsterdam. Wij begrijpen dat u het parkeren voor gehandicapten soms als een ‘wirwar van regels’ ervaart. Het is daarbij jammer dat niet iedere gemeente het op dezelfde manier organiseert.

Handhaven op reguliere parkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Mede naar aanleiding van de reactie van de Rijksoverheid stelt u de vraag: Hoe gaat Amsterdam er voor zorgen dat handhaving onderscheid maakt tussen beide soorten parkeerplekken. In tegenstelling tot wat wordt vermeld in het antwoord van de Rijksoverheid wordt er in Amsterdam wel degelijk onderscheid gemaakt tussen de plekken waar betaald parkeren geldt en algemene invalidenparkeerplekken. Dit is zoals u terecht aangeeft nodig omdat de voorwaarden voor het gebruik van deze plekken verschillend is. Daarom wordt op basis van de digitale parkeerkaart vastgesteld wat voor type plek het is. Bovendien wordt een parkeerbon pas opgelegd na een individuele beoordeling van het fotomateriaal. Er is dus geen sprake van een volledig geautomatiseerd proces.

Het beleid van de gemeente Amsterdam voor gehandicapten parkeren

De voorwaarden voor de parkeervergunning in Amsterdam en de landelijke wetgeving voor de GPK zijn niet hetzelfde. De verwijzing naar landelijk beleid is in dit geval dan ook niet correct.

  • Iedereen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kan een gratis digitale parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers aanvragen waarmee u in Amsterdam en Weesp gratis kunt parkeren op alle parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt. Bijgaand de link: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B10FA65AD-1A1D-4F5E-9555-AD8E4D83AFE2%7D
  • Daarnaast zijn er ook algemene invalidenparkeerplaatsen die worden aangeduid met een bord. Als u parkeert op die plaatsen, dan moet u uw GPK zichtbaar achter de voorruit leggen.

U verwijst ook naar de onduidelijke regelgeving. In 2020 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van de gehandicaptenparkeervergunning. Hieruit kwam naar voren dat de vergunning soms niet gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is. Vandaar dat besloten is om de regelgeving te veranderen om zo de kans op fraude te verkleinen. De vergunning wordt geheel gratis verstrekt en is in heel Amsterdam te gebruiken. Daarom zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van de vergunning. Voordat de regelgeving werd vastgesteld is er een uitgebreid inspraaktraject geweest.

Vergunning op wisselend kenteken is niet mogelijk met GPK-B

Als u een GPK-B heeft, dan is een vergunning op wisselend kenteken onder de huidige regelgeving niet mogelijk.

  • Bezoekers van Amsterdam met een GPK-B krijgen alleen een vergunning als het kenteken van de auto op de eigen naam staat.
  • Bewoners van Amsterdam met een GPK-B krijgen alleen een vergunning als het kenteken van de auto op de eigen naam staat of dat van een huisgenoot.

Ik begrijp dat dat vervelend is voor u, maar daar kunnen wij helaas niets aan veranderen.

Alternatieven als u geen vergunning voor Amsterdam heeft

Het bezoek aan Amsterdam is natuurlijk niet onmogelijk. Het is alleen niet gratis. De alternatieven die er zijn als u gratis wilt parkeren of met korting zonder vergunning, zijn de volgende:

  • Parkeren op een algemene invalide parkeerplaats met uw Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK);
  • De Amsterdammer bij wie u op bezoek gaat, kan een bezoekersvergunning aanvragen. Diens bezoek, kan dan tegen een goedkoper tarief parkeren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tot slot geeft u aan vraagtekens te zetten bij gebruik van kentekengegevens in relatie toe de AVG. Een uitgebreide toelichting op het privacy beleid rondom straatparkeren in Amsterdam kunt u vinden op de volgende webpagina: https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/privacyverklaring-parkeren-verkeer-bouw/straatparkeren/

 

Met vriendelijke groet,

 

. . . . . . .. . . 

Adviseur Parkeren

 

Gemeente Amsterdam

M +31 6 10367493

Francina.van.der.star@amsterdam.nl

 

Daniël Goedkoopstraat 7-9, 1096 BD Amsterdam Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

 

Amsterdam.nl

 

 

Mijn reactie waar ik geen antwoord op heb gehad: “Geachte mevrouw,

 

Dank voor uw reactie.

 

Zoals u aangeeft is de regelgeving in Amsterdam afwijkend van de landelijke wetgeving. Landelijk is één en ander op grond van de Wegenverkeerswet geregel in artikel 85 en volgend van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De betreffende landelijke regelgeving geeft geen mogelijkheid tot uitzonderingen. In de aanwijzing voor de regelgeving staat dat in een lagere regeling niet mag worden afgeweken van een hogere regelgeving. De gemeentelijke verordening is in rangorde een lagere regelgeving dat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.  U gaat daar volledig aan voorbij en mensen met een handicap worden hierdoor onrechtmatig beperkt. Hierdoor is ook de opslag van de betreffende scangegevens van rechtmatig geparkeerde bestuurders onrechtmatig ondanks de privacyregeling.

 

Ik hoor graag weer van u.

Met vriendelijke groet,

Share

Vergelijkbare berichten