Extra bezuiniging op cliëntondersteuning onacceptabel

In de begrotingsafspraken van afgelopen vrijdag wordt vanaf 2015 structureel 25 miljoen euro extra bezuinigd op de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. Dit betekent dat deze kwetsbare doelgroep opnieuw beperkt wordt in hun zelfredzaamheid en participatie. Opnieuw, omdat deze bezuiniging bovenop de structurele bezuiniging van 33 miljoen komt die nu al wordt doorgevoerd. MEE Nederland vindt dit onacceptabel.

In de begrotingsafspraken stelt men: ‘Het takenpakket van de MEE organisaties wordt versoberd’. Aangezien MEE maar één taak heeft, kortdurende ondersteuning van mensen met een beperking, is het directe gevolg van deze extra bezuiniging dat zeker 15.000 cliënten niet meer ondersteund kunnen worden. Terwijl deze kwetsbare mensen geconfronteerd worden met een stapeling aan hervormingen en bezuinigingen.

Het kabinet heeft in mei aangekondigd de middelen van MEE over te hevelen naar de gemeenten. In het Kamerdebat van juni heeft de staatssecretaris van VWS expliciet aangegeven dat cliëntondersteuning bijdraagt aan een succesvolle implementatie van de transities en dat hij niet extra op MEE wil bezuinigen. De Kamer heeft toen in een motie van VVD, PvdA, GL en SGP aan het kabinet gevraagd de continuïteit van de cliëntondersteuning te borgen en daarover met gemeenten, cliëntenorganisaties en MEE Nederland goede afspraken te maken.

De gesprekken met het ministerie van VWS en de VNG over een zorgvuldige overheveling en het borgen van de continuïteit van de cliëntondersteuning zijn in een vergevorderd stadium. De uitgangspunten voor deze overheveling worden nu ingrijpend gewijzigd. MEE Nederland schort daarom per direct de gesprekken hierover op.

MEE Nederland doet een dringend beroep op het kabinet en de Kamer om de voorgenomen extra bezuiniging op de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, zoals nu door MEE wordt geboden, ongedaan te maken. _________________________________________________

N.B. Mensen die onze hulp het hartste nodig hebben laten we in de steek. Dit kan echt niet!

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie