gehandicaptenparkeerkaart

Keuring gehandicaptenkaart zelf regelen, rechtmatig?

Keuring zelf regelen, rechtmatig?

De regeling gehandicaptenparkeerkaart stel in artikel 3 dat ingeval de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven door het gemeentelijk gezag, bedoeld in artikel 49 van het BABW, wordt het geneeskundig onderzoek verricht door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst dan wel – bij externe advisering – door een vanwege het gemeentelijk gezag aangewezen deskundige.

GR de Bevelanden zegt op de website : “Wilt u voor de eerste keer een gehandicaptenpartkeerkaart aanvragen? Bij de eerste aanvraag is een medisch onderzoek verplicht. U kunt zelf een onafhankelijke instantie een medisch advies laten geven. Dit mag dus niet uw behandelend arts of huisarts zijn. Onafhankelijke instanties zijn bijvoorbeeld Stichting SAP of Argonaut Advies”. Deze regeling is dus niet overeenkomstig de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Gr de Bevelanden wijkt dus af van de wettelijke regeling. Bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart hoort de gemeente na te gaan of de medische situatie er echt voor zorgt dat men dichtbij de plaats van bestemming moet kunnen parkeren. De gemeente beoordeelt dit niet zelf maar laat zich informeren door een specialist. U wordt naar een keuringsinstantie gestuurd.

Door de regeling van GR de Bevelanden kan men dus geen bezwaar of beroep aantekenen, dit is naar onze mening niet zoals het hoort en de wet voorschrijft. Hiermee wordt de aanvrager onrechtmatig benadeeld.

Ik heb GR de Bevelanden om een reactie gevraagd.

————————————————-

GR (Gemeenschappelijke Regeling) de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Maar mogelijk hebben meer gemeenten een dergelijke regeling, in dat geval is het zinvol om aan te geven dat het niet overeenkomstig de wettelijke regeling is en om aanpassing vragen.

Ook is het van belang dat de onafhankelijke arts de keuringscriteria kent. ZIe deze link.


In antwoord op uw bericht laat ik u weten dat GR de Bevelanden vaste keuringsinstanties heeft aangewezen (Stichting SAP en Argonaut Advies) die een onafhankelijk medisch advies kunnen opstellen voor de aanvraag van een Gehandicaptenparkaart. De tekst op de website suggereert inderdaad dat hier meer opties voor zijn, dit zullen wij aanpassen, fijn dat u dit aangeeft.

U geeft tevens het volgende aan: “Bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart hoort de gemeente na te gaan of de medische situatie er echt voor zorgt dat men dichtbij de plaats van bestemming moet kunnen parkeren”. Graag brengen wij de nuance aan dat het onafhankelijke medisch advies erop is gericht in kaart te brengen in hoeverre er sprake is van beperking bij het lopen dan wel de noodzaak van continue aanwezigheid van ondersteuning om van deur tot deur te kunnen komen.

Het bevoegd gezag (GR de Bevelanden) moet beoordelen of dit onafhankelijk medisch advies duidelijk en consistent is en dus aan een beslissing ten grondslag kan liggen. Het bevoegd gezag neemt hierop een besluit, tegen dit besluit kan de cliënt wel degelijk bezwaar maken. In elke beschikking wordt namelijk een bezwaarclausule opgenomen.


Dank voor uw reactie en de aanpassing die u aangeeft.
Naar mijn mening en dit blijkt ook uit jurisprudentie, dient de keurende arts advies uit de brengen aan het bestuursorgaan. Tegen dit advies staat ook bezwaar en beroep open. Doordat de gehandicapte eerst zelf de keuring, het advies aan het bestuursorgaan,  moet aanvragen is dat niet mogelijk. Immers kun je bij de keurende instantie geen bezwaar aantekenen, zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (AWB).  Ook is het naar mijn mening een vreemde gang van zaken als een bestuursorgaan een advies wenst, een aanvrager dat advies moet regelen. Tenslotee geeft de Minister aan, dat het de bedoeling is dat het via één loket gedachte gebeurd https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2001-130-p12-SC30024.html
Op de website staat : “Heeft u een positief medisch advies? Dan kunt u nu een aanvraag doen bij GR de Bevelanden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Vul het aanvraagformulier van GR de Bevelanden in en stuur dit samen met het medisch rapport en één recente pasfoto naar:”
Dat betekent dus dat met een negatief geen aanvraag mogelijk is en er dus ook geen bezwaar en beroep kan worden aangetekend tegen de keuring. Hiermee kan de betrokken gehandicapte geen gebruik maken van zijn recht op bezwaar en beroep en een eventuele second opinion.
——————————————————

Wederom bedankt voor uw reactie en aandachtspunten. Wij proberen zo goed mogelijk voor burgers helder te maken waar zij een beroep op kunnen doen. De verwoording hiervan is niet altijd makkelijk.

Een aanvraag kan altijd ingediend worden, ook met negatief advies. Een genomen besluit op een aanvraag is uiteraard appellabel.

Ook dit zal beter omschreven moeten worden op de GR-website, want de huidige tekst suggereert inderdaad dat aanvraag alleen mogelijk is met een positief advies.

Aankomende week zal de GPK-tekst op de website worden doorlopen en zullen zaken worden aangepast, wij nemen uw punten hierin mee.

Het is aan een gemeente zelf om invulling te geven aan de uitvoering van de GPK-regeling. Er zijn verschillende manieren waarop de uitvoering van de GPK kan plaatsvinden. Deze verschillen tussen gemeenten betreft ook het bedrag van de leges en/of een cliënt deze wel of niet terugkrijgt bij toekenning, wie het onafhankelijke advies dient te regelen en waar dit kan worden gedaan.

Het is niet in de standaard dat de gemeente het advies moet verzorgen omdat zij dat wensen. De aanwezigheid van een advies is wel verplicht om een aanvraag te kunnen beoordelen. Wel staat benoemd, zoals u eerder aangaf, dat het gemeentelijk gezag de deskundige partij dient aan te wijzen waar een dergelijk onafhankelijk advies opgevraagd kan worden.

Wij bedanken u nogmaals voor uw input en hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.


Dank voor uw reactie en fijn dat een en ander wordt aangepast. Naar mijn mening hoort de gemeente ook het advies aan te vragen, daar schelen we dan van mening over.
Dank voor uw uitvoerige reactie en ik ben benieuwd naar de nieuwe tekst..
—————————————————————
In ieder geval kunnen de betrokkenen nu in ieder geval bezwaar en beroep aantekenen tegen elke beslissing van de gemeente.
Share

Vergelijkbare berichten